Sar - A global waste management partner

 

 


 

 

Hvem er vi?

SAR er en ledende, global avfallshåndteringspartner og tjenesteleverandør.

Vår tilstedeværelse på tvers av Norge gjør at vi kan behandle store mengder avfall innen kort tid, og vår fleksibilitet gjør at vi kan tilby ad-hoc-løsninger for våre kunder.

Vi tilbyr kundene en total løsning for Waste Chain Management (WCM®) for behandling og håndtering av alle typer avfall. Vi gjør avfall til gjenbrukbare ressurser, og skaper en sirkulær økonomi som er i tråd med FNs mål nr. 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon".

 

Ledelsen    Bærekraft


'Det grønne skiftet'

Verden gjennomgår en overgang mot et grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Som leverandør av Waste Chain Management tjenester, er SAR sitt ansvar bevisst for å bidra til denne overgangen.

Vi har som mål å sikre at avfallshåndtering utføres trygt i hele verdikjeden: fra avfallet som produseres av kunden, til det som håndteres av oss i SAR - til sluttdeponering.
Vi vil prioritere bærekraft i alle valg vi tar.

Dette gjelder både anskaffelser, kjemikalier, utstyr, energiforbruk og bærere, samt utslipp og avfall. Vi skal sikre best mulig ressursbruk og bidra til minimal miljøpåvirkning, både internt og med våre kunder og partnere.

 

Lokalisert i kundens nærmiljø

Vi ligger strategisk langs norskekysten fra Stavanger i sør, til Hammerfest i nord. Våre kunder spenner fra privat og offentlig sektor til olje- og gassindustrien, både på land og offshore. Erfaring fra over et tiår i norsk avfallsmarked har gitt oss et solid grunnlag for vår fortsatte ekspansjon, utvikling og videre investering, også i våre internasjonale operasjoner.

 

"Turning waste to value"

Som en av Norges ledende leverandører av tjenester for avfallshåndtering, bruker SAR betydelig tid, energi og ressurser for å sikre at vi holder oss oppdatert, både når det gjelder teknologi og tjenestetilbud. Som et resultat fortsetter listen over produkter og tjenester som tilbys våre kunder og partnere å vokse.

Vi bruker alltid Best Tilgjengelig Teknologi (BAT) og beste miljøpraksis (BEP).

En viktig del av vår virksomhet er å tilby våre kunder opplæring og rådgivning for å minimere avfall og for å effektivt ta beslutninger om hvordan avfall skal sorteres og håndteres.

Total avfallshåndtering

Vår misjon er viktigere enn noen gang

Turning Waste To Value

SAR vision and values

Verdier

Innovativ

Strukturert

 

Seriøs

Fleksibel

Visjon

Ett team som former fremtiden for trygge, sirkulære avfallsløsninger.

En oppdagelsesreise

Da SAR ble etablert i 1987, var vårt utvalg og omfang begrenset. 30 år senere tilbyr våre resirkulerings- og gjenvinningsspesialister nå et komplett utvalg av tjenester innen Waste Chain Management (WCM®).

Vi fokuserer primært på farlige avfall og boreavfall fra petroleumsindustrien. Vår tilstedeværelse i Norge og erfaring gjennom 30 år gjør at vi kan tilby rådgivning, håndtering og prosessering på våre egne anlegg.

 

SARs historie

Code of Conduct forsidebilde

SAR AS forplikter seg til å overholde de høyeste standarder for samfunnsansvar ved å ivareta helse og sikkerhet for våre ansatte, å beskytte miljøet og ved å skape en langvarig positiv effekt på lokalsamfunnene der vi har virksomhet.


Etikk:

 • Vi driver vår virksomhet ihht høye etiske standarder for virksomheten og personlig integritet, beskrevet i våre etiske retningslinjer.
 • Vi respekterer lov og forskrifter i land hvor vi har virksomhet.
 • Vi forplikter oss til en åpent og godt ledelse, vi tror på rettferdig og ærlig konkurranse, og vi vil bekjempe korrupsjon og fremme rettssikkerhet.
 • Vi støtter og respekterer Menneskerettighetserklæringen (UDHR).
 • Vi støtter og gjennomfører internasjonale frivillige tiltak for å beskytte miljøet og menneskerettigheter, herunder FNs Global Compact og frivillige prinsippene om sikkerhet og menneskerettigheter.
 • Vi forventer at våre entreprenører og leverandører respekterer våre etiske retningslinjer, eller vedtar tilsvarende standarder, og sørger for at deres ansatte får opplæring i disse.

 

Samfunnsansvar:

 • Vi utfører miljømessige og sosiale konsekvensene undersøkelser, i forkant av nye prosjekter og investeringer, for å identifisere og forstå potensielle sosiale, kulturelle og miljømessige konsekvenser av drift.
 • Vi samarbeider med vertslandets myndigheter, det sivile samfunn, næringsliv og andre interessenter, for å gjøre varige bidrag til samfunnsutviklingen, da spesielt innenfor utdanning, miljøvern og helse.
 • Vi forplikter oss til å respektere alle menneskerettigheter der vi opererer.
 • Vi akter å minimalisere eventuelle negative miljø-, helse og sikkerhet innvirkning som følge av vår virksomhet på våre vertsland.


Våre ansatte:

 • Vi støtter den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) deklarasjon om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.
 • Vi tillater ikke ansettelse av  mindreårige barn i vår arbeidsstyrke, eller bruken av tvangsarbeid i noen av våre globale operasjoner.
 • Vi er opptatt av mangfold og like jobbmuligheter til alle ansatte og jobbsøkere, uavhengig av rase, farge, kjønn, alder, seksuell orientering, religion, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming.
 • Vi tolererer ingen form for trakassering på arbeidsplassen inkludert seksuell trakassering av en ansatt eller jobbsøker.
 • Vi anerkjenner og respekterer våre ansattes rett til å delta i fagforeninger og organisere seg i den hensikt å delta i tariff forhandlinger / i samsvar med gjeldende lover, regler, forskrifter og kollektive avtaler.
 • Vi er forpliktet til å gi utfordrende og givende karrieremuligheter for å sikre at vi har en kunnskapsrik, dyktig og energisk arbeidsstyrke.
 • Vi gir våre ansatte mulighet til  opplæring og kurs slik at de kan utvikle sitt potensial og sikre at selskapet når sine forretningsmessige mål.
 • Våre ansatte og omgivelsenes helse og sikkerhet er høyt prioritert, og vår helse, miljø og sikkerhet policy gir en detaljert løsning på dette området.


SAR AS gjør regelmessige undersøkelser, vurderinger og rapporter for å sikre at våre arbeidsmetoder er i samsvar med denne policy. Vi krever at alle ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene og relaterte direktiver og retningslinjer. Vi arbeider for å sikre at våre entreprenører og leverandører respekterer denne policyen.

 

Les mer om våre etiske retningslinjer

Career Opportunities in SAR

Karriere i SAR?

Ønsker du å bidra med å gjøre avfall om til verdier for våre kunder?

Les mer om karrieremuligheter i SAR.

 

Jeg vil vite mer!

 

Hvor finner du oss?

Vi ligger strategisk langs norskekysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord, og Kuwait i Midtøsten. Våre kunder er hovedsakelig olje- og gassrelaterte. Erfaringene vi har gjort gjennom årene har gitt oss et solid grunnlag for fortsatt ekspansjon, utvikling og investering i vår internasjonale virksomhet.

 

Lokasjoner     Kontakt