SAR Service Drilling Waste

 

Boreavfall

Borekaks, Mudslop og Forurenset Vann

SAR tilbyr en miljøvennlig og bærekraftig håndtering og behandling av alle typer boreavfall med fokus på best mulig gjenvinning og gjenbruk.

Typiske avfall fra boreoperasjoner inkluderer borekaks, mudslop og forurenset vann. SAR har behandlingsanlegg og teknologier for å håndtere alle typer boreavfall.

 

SAR Avfallsveileder

Avfallsveilederen sikrer at du får den viktigste informasjonen du trenger for sortering, håndtering, og deklarering av avfall i din virksomhet. Få innsikt i hvordan deres skaper en mer bærekraftig avfallshåndtering gjennom reduksjon av avfallsmengde, gjenbruk og gjenvinning. Les mer om vår avfallsveileder her

 

Behandling av borekaks

SAR benytter seg av to teknologier for behandling av borekaks; TCC® og ITDU®.
Begge teknologiene er basert på en termisk desorpsjonsprosess.


Hvordan fungerer det?

TCC® (Thermomechanical Cuttings Cleaner) er en av de mest anvendte termiske desorpsjonsteknikkene som brukes til å behandle borekaks.

TCC® teknologien konverterer kinetisk energi («Friksjonsvarme») til termisk energi i en temperaturregulert desorpsjon, som effektivt gjør at vann og olje dampes av, og videre separat kondenseres tilbake til vann og olje, samtidig som den originale kvaliteten på komponentene bevares.

Gjenvunnet baseolje fra TCC® returneres til kundene og brukes på ny i oljebasert slam (OBM) eller alternativt brukt som energibærer.

Gjenvunnet faste stoffer fra TCC® (som nå er renset for vann og olje), har forskjellige industrielle bruksområder.

Gjenvunnet vann fra TCC®, sendes til en siste biologisk behandling ved vårt behandlingsanlegg for forurenset vann på Mongstad.


Greit å vite

 • Prosessen reguleres av et helautomatisk PLC-system
 • Baseolje som er gjenvunnet er av utmerket kvalitet og kan brukes i ny OBM eller som energibærer
 • Det gjenværende oljeinnholdet i de faste stoffene ligger typisk ned mot 0,2-0,3%
 • Kapasitet 4-6 tonn per time, avhengig av motorstørrelse og vanninnholdet i borekaksen
 • Eneste termiske teknologi som er godkjent for offshore bruk i Norge
 • SAR har også mobile TCC® enheter som effektivt kan mobiliseres og demobiliseres ifm prosjekter av kortere varighet

ITDU® (Induction Thermal Desorption Unit) er en teknologi SAR har under utvikling, for å behandle oljeforurenset jord og slam, slik som borekaks og mudslop.

ITDU® teknologien anvender, i motsetning til TCC®, induktorer («Induksjonsvarme») og konverterer induksjons energi til termisk energi i en temperaturregulert desorpsjon, som effektivt gjør at vann og olje dampes av, og videre separat kondenseres tilbake til vann og olje, samtidig som den originale kvaliteten på komponentene bevares.

Gjenvunnet baseolje fra ITDU® returneres til kundene og brukes på ny i oljebasert slam (OBM) eller alternativt brukt som energibærer.

Gjenvunnet faste stoffer fra ITDU® (som nå er renset for vann og olje), har forskjellige industrielle bruksområder.

Gjenvunnet vann fra ITDU®, sendes til en siste biologisk behandling ved vårt behandlingsanlegg for forurenset vann på Mongstad.


Greit å vite

 • Prosessen reguleres av et helautomatisk PLC-system
 • Baseolje som er gjenvunnet er av utmerket kvalitet og kan brukes i ny OBM eller som energibærer
 • Det gjenværende oljeinnholdet i de faste stoffene ligger typisk ned mot 0,2-0,3%
 • Kapasitet 4-6 tonn per time, avhengig av induktorstørrelse og vanninnholdet i borekaksen
 • ITDU®, kan også bygges som mobile enheter, som effektivt kan mobiliseres og demobiliseres ifm prosjekter av kortere varighet
 • Egenskapene til det behandlede avfallet møter de høyeste miljøstandardene


Behandling av Mudslop

SAR tilbyr en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for behandling av oljebasert slop og slam (mud).

 

Hvordan fungerer det?

WOSS (Water Oil Solid Separation) separerer mudslop til vann, olje og faste stoffer ved hjelp av dekantering og separasjonsteknologi (Dekantere og Separatorer).

Gjenvunnet slam (Dekanterslam bestående av olje, vann og faststoff) etter WOSS-behandling, blir videre behandlet tilsvarende likt og med tilsvarende resultat som borekaks i TCC® & ITDU®.

Gjenvunnet olje etter WOSS-behandling, behandles videre i kondenseringsprosessen i TCC®, og oppnår da samme kvalitet som olje fra behandling av borekaks.

Gjenvunnet vann etter WOSS-behandling, sendes videre til biologisk behandling ved vårt anlegg på Mongstad.

De faste stoffene som er renset, har forskjellige industrielle bruksområder.


Greit å vite

 • Kjemikaliene som brukes er både miljøvennlige og biologisk nedbrytbare
 • Ingen organiske løsningsmidler
 • Lavt energibehov
 • Kostnadseffektiv prosess
 • Fleksibilitet til å behandle slam med variert sammensetning
 • Høy gjenvinningsgrad av olje
 • Egenskapene til det behandlede avfallet møter de høyeste miljøstandardene

 

Behandling av forurenset vann

 

SAR har en utprøvd teknologi for behandling av avløpsvann fra landbaserte industrier, samt fra offshore olje- og gassindustri, skip og raffinerier.

SAR sitt biologiske vannbehandlingsanlegg på Mongstad, er det største renseanlegget for forurenset vann i Norge, med en tillatelse på årlig behandlingskapasitet og utslipp iht strenge krav på 240 000 mᶟ.

Det unike med anlegget er at det er robust, samt har mulighet til å behandle et bredt spekter og komplekse sammensetninger av forurenset vann.

Vannet er for det meste produsert fra offshore industrier og inkluderer blant annet oljeforurenset vann, ballastvann, vaskevann, maskinroms-slop og vann forurenset av tungmetaller.

 

Hvordan fungerer det?

Best Tilgjengelig Teknologi (BAT) er implementert for å sikre optimale forhold for prosessen, samt vern av miljø.

Forbehandling av forurenset avløpsvann gjøres ved kjemisk prosessering i et DAF anlegg ("Disolved Air Flotation"). Tungmetaller, faste stoffer og hydrokarboner fjernes i denne prosessen.

Slamfase fra DAF-behandling behandles videre i dekanter for å redusere vanninnholdet, hvor vannet går tilbake til den biologiske behandlingen.

Biologisk behandling i et aktivt slamsystem («Aktiv Slam» Bioreaktor), fjerner oppløste organiske forbindelser, nitrogen og fosfor fra det forbehandlede vannet fra DAF.

Elektriske blåsere leverer luft til «diffusere» i bioreaktoren (Oksygen til bakteriekulturen), slam legger seg i en klaringstank, og resirkuleres tilbake til det aktive slamsystemet.

Overflødig slam fjernes fra det biologiske systemaktive slammet og håndteres i en av-vanningsprosess.

Behandlet vann fra den biologiske behandlingen, filtreres deretter i et Dynasand-filter, som fjerner overflødige partikler, før vannet til slutt går kontrollert til utslipp til sjø.


Greit å vite

 • Kjemiske tilsetninger, som er oppløst ved luftflotasjon, tilsettes for å fjerne olje, tungmetaller og suspenderte faste stoffer
 • Biologisk behandling av organiske forbindelser av en robust og unik bakteriepopulasjon
 • SARs behandlingsprosesser er i henhold til de nasjonale krav i Norge for utslipp til sjø
 • Egenskapene til det behandlede avfallet møter de høyeste miljøstandardene

Interessert i mer informasjon om hvordan vi håndterer boreavfall for kunder?

Kontakt Trond for mer informasjon eller send oss en henvendelse via skjema under.

 
Trond Bjørøen
Contract Manager

Trond.Bjoroen@sargruppen.no

971 57 891

Trond Bjorøen 2

 

Contacting SAR

 

Interessert i mer informasjon om våre tjenester?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

 

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen