Water treatment

 

 

 

Behandling av forurenset vann

SAR har en utprøvd teknologi for behandling av avløpsvann fra landbaserte industrier, samt fra offshore olje- og gassindustri, skip og raffinerier.

 

SAR sitt biologiske vannbehandlingsanlegg på Mongstad, er det største renseanlegget for forurenset vann i Norge, med en tillatelse på årlig behandlingskapasitet og utslipp iht strenge krav på 240 000 mᶟ.

Det unike med anlegget er at det er robust, samt har mulighet til å behandle et bredt spekter og komplekse sammensetninger av forurenset vann.

Vannet er for det meste produsert fra offshore industrier og inkluderer blant annet oljeforurenset vann, ballastvann, vaskevann, maskinroms-slop og vann forurenset av tungmetaller.

 

Hvordan fungerer det?

Best Tilgjengelig Teknologi (BAT) er implementert for å sikre optimale forhold for prosessen, samt vern av miljø.

Forbehandling av forurenset avløpsvann gjøres ved kjemisk prosessering i et DAF anlegg ("Disolved Air Flotation"). Tungmetaller, faste stoffer og hydrokarboner fjernes i denne prosessen.

Slamfase fra DAF-behandling behandles videre i dekanter for å redusere vanninnholdet, hvor vannet går tilbake til den biologiske behandlingen.

Biologisk behandling i et aktivt slamsystem («Aktiv Slam» Bioreaktor), fjerner oppløste organiske forbindelser, nitrogen og fosfor fra det forbehandlede vannet fra DAF.

Elektriske blåsere leverer luft til «diffusere» i bioreaktoren (Oksygen til bakteriekulturen), slam legger seg i en klaringstank, og resirkuleres tilbake til det aktive slamsystemet.

Overflødig slam fjernes fra det biologiske systemaktive slammet og håndteres i en av-vanningsprosess.

Behandlet vann fra den biologiske behandlingen, filtreres deretter i et Dynasand-filter, som fjerner overflødige partikler, før vannet til slutt går kontrollert til utslipp til sjø.


Greit å vite

  • Kjemiske tilsetninger, som er oppløst ved luftflotasjon, tilsettes for å fjerne olje, tungmetaller og suspenderte faste stoffer
  • Biologisk behandling av organiske forbindelser av en robust og unik bakteriepopulasjon
  • SARs behandlingsprosesser er i henhold til de nasjonale krav i Norge for utslipp til sjø
  • Egenskapene til det behandlede avfallet møter de høyeste miljøstandardene

Interessert i mer informasjon om behandling av forurenset vann?

Kontakt Sindre for mer informasjon eller send oss en henvendelse via skjema under.

 
Sindre Håland
Sales Manager, SAR Gruppen AS

sindre.haaland@sargruppen.no

930 24 201
 

Sindre Håland 2

 

Contacting SAR

 

Interessert i mer informasjon om våre tjenester?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

 

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen